Ondersteuningskaart

     

 

BEGELEIDINGSVORM

BESTEMD VOOR

BEGELEIDING

VERZORGD DOOR

Lwoo

Leerlingen met een lwoo beschikking

* Ondersteuning d.m.v. kleinere klassen, planmatig werken met behulp van groepsplan

* Mentor verzorgt een groot aantal lessen

Lwoo mentoren, vakdocenten, orthopedagoog,  begeleider passend onderwijs 

Lwoo+

VMBO Leerlingen waarbij sprake is van ernstige onderwijsproblematiek en/of autisme gerelateerde problematiek

*Plaatsing in een kleine gestructureerde setting met een intensieve vorm van begeleiding in een rustige prikkelarme omgeving

Mentoren en docenten met expertise op het gebied van complexe onderwijs-problematiek, ondersteund door

orthopedagoog,            begeleider passend onderwijs 

Dyslexie-
Dyscalculiescreening

Alle leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, waarbij vermoedens zijn vanuit de basisschool en/of schoolresultaten wijzend in die richting

*Leerlingen die in het bezit zijn van een dyslexieverklaring krijgen een dyslexiekaart en kunnen gebruik maken van extra faciliteiten

(zie RT beleidsplan)
* Leerlingen die in het bezit zijn van een dyscalculie-verklaring kunnen gebruik maken van de door de overheid vast-gestelde faciliteiten

Mevr. Hempenius, RT specialist
Dhr. Van Vliet, RT specialist

Mevr. drs. Van Seventerorthopedagoog

Mevr. drs. Van Doren-Kleijn, orthopedagoog

Remedial teaching

Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen

* Ondersteuning en begeleiding voor leerlingen met een leerprobleem

Mevr. Hempenius, RT specialist

Dhr. Van Vliet, RT specialist

 

Rots en water training

1e klas leerlingen die hiervoor in aanmerking komen

* Training om de weerbaarheid te vergroten

Mevr. Van Dijk

Mevr. Saaij

Mevr. Terol

Mevr. Groeneveld

Cognitieve en/of sociale vaardigheidstraining

1e klas leerlingen die hiervoor in aanmerking komen

* Training om faalangst terug te dringen en/of het aanleren van sociale vaardig-heden

Mevr. drs. Van Doren-Kleijn

Mevr. Bakker

Mevr. Schipper

Examenvrees training

Leerlingen uit de examenklassen

* Training om examenvrees terug te dringen

Mevr. Schipper

Ondersteuningslessen en/of verrijkingslessen 

1e klas leerlingen en 2e klas leerlingen VMBO BB-KB

* Extra uitleg, ondersteuning, verrijking

 

Vakdocenten

Trajectgroep

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en door de intern begeleidingsteam worden doorverwezen

Maatwerk

Mevr. Doorman

Mevr. Van Eden

Mevr. Van Triet

Dhr. Van Vliet

Interne vertrouwenspersoon

Alle leerlingen

Behandelt in vertrouwen problemen en klachten  

Mevr. drs. Eijsberg

Dhr. Van Helvoort

Mevr. Groenewegen

Mevr. Van Triet

Pestcoördinator

Alle leerlingen

Ondersteunt leerlingen, ouders en personeel wanneer er sprake is van pest-problematiek

Mevr. drs. Van Seventer
Mevr. Ottevanger

Dhr. Van den Berg

Orthopedagoog

Alle leerlingen

Begeleidt leerlingen die in hun ontwikkeling belemmerd zijn/worden

Mevr. drs. Van Seventer

Mevr. drs. Van Doren-Kleijn

Decaan/Loopbaanbegeleider

Alle leerlingen

Begeleidt leerlingen bij het maken van een keuze voor een leerweg, sector en/of vervolg-opleiding

Mw. Amersfoort, vmbo

Mw. drs. Muilwijk, havo

Drs. Van der Geest, vwo

Schoolmaatschappelijk werker

vanuit Enver Jeugd- en Opvoed Hulp


Alle leerlingen

*Verleent psychosociale hulp aan leerlingen en ouders

Mevr. Van Dijk
Mevr. Kroon

Mevr. Veltema

Schoolverpleegkundige

vanuit Centrum voor Jeugd en Gezin

Alle leerlingen

* Periodiek onderzoek voor 1e en 3e klas leerlingen

* Begeleidt leerlingen met problemen met een medische achtergrond

Mevr. Stoter

Mevr. Six

Schoolarts

Alle leerlingen

Medisch onderzoek na verwijzing door het IBT / verzuimcoördinator

Mevr. Samson

Intern begeleidingsteam (IBT)

Leerlingen die extra begeleiding nodig hebben

(2e lijnszorg)

* Begeleidt leerlingen voor wie uitbreiding en verdieping van de begeleiding noodzakelijk is

Afdelingsleider betreffende afdeling, afdelingsleider              leerlingbegeleiding en interne deskundigen

Begeleider passend  onderwijs

Leerlingen die door het intern begeleidingsteam worden doorverwezen en leerlingen met een Cluster 2 ondersteuning

Begeleidt leerlingen en hun ouders, coacht docenten

Mevr. Bakker

Mevr. Van Eden
Mevr. Doorman
Dhr. Van Velzen

 

Verzuimcoördinator Alle leerlingen Onderhoudt contact met de leerplichtambtenaar bij verzuim Dhr. Van de Ruit
Dhr. Van der Berg
Leerlingloket Alle leerlingen 1e lijns zorgpunt binnen de school, permanent toegankelijk voor leerlingen waar leerlingen terecht kunnen met vragen, verlofaanvragen, ziekte, pesten, verzuim, welbevinden, klachten Dhr. Van Oosterhout
Dhr. Van der Berg
Dhr. Van de Ruit
Mevr. De Boer
Dhr. Schell