Ondersteuningsstructuur

Maerlant onderscheidt drie verschillende ondersteuningsniveaus:
een eerste-, een tweede-, en een derde lijn.

De afdelingsleider van de onderwijskundige afdeling is verantwoordelijk voor de eerstelijns begeleiding.
Klik hier voor een overzicht van de afdelingsleiders.
Daarnaast beschikt Maerlant over een afdeling leerlingenbegeleiding. Deze afdeling bestaat uit specialisten die in actie komen als de reguliere (eerstelijns) ondersteuning ontoereikend is. De afdeling leerlingenzorg vormt de tweede- en derdelijns ondersteuning.
Mevrouw Eijsberg is de afdelingsleider leerlingbegeleiding en verantwoordelijk voor zaken die betrekking hebben op de tweede- en derdelijns begeleiding. Een overzicht van alle ondersteuningsvormen staat op de ondersteuningskaart.

De eerste lijn

De eerste lijn bestaat uit coaches en vakdocenten. Samen met de afdelingsleider vormen zij het afdelingsteam. Dit team overlegt over de dagelijkse problemen met/van leerlingen en onderneemt de benodigde acties. Het gaat hier om het primaire proces: het werken in de klas. Wij gaan ervan uit dat er voor iedereen een veilig leer- en leefklimaat is. Door het gebruik van signalerende instrumenten worden leerlingen gevolgd en worden problemen van leerlingen in een vroegtijdig stadium onderkend.

De coach is op deze eerste lijn de centrale figuur. Hij is degene die de leerling in eerste instantie het meest intensief begeleidt. Hij heeft veel contact met de leerlingen en met de ouders en probeert te achterhalen wat er allemaal speelt. Hij moet een inschatting maken of er extra hulp nodig is. Hij is de aangewezen persoon om problemen bij leerlingen te signaleren. Voor specifieke problemen verwijst hij naar de desbetreffende specialist uit de tweede lijn.

De vakdocent is de specialist die voor zijn vak als eerste leerproblemen kan signaleren en begeleiden.

De tweede lijn

De tweede lijn bestaat uit specialisten binnen de school. Zij vormen het intern begeleidingsteam (IBT). Zij houden zich bezig met het signaleren en eventueel oplossen van problemen en/of het bieden van ondersteuning. Zij functioneren als vangnet voor die leerlingen die aan reguliere begeleiding niet genoeg hebben en ondersteunen de coach en vakdocenten. Het IBT bestaat uit: de orthopedagoge, de schoolmaatschappelijk werker, de leerlingbegeleider, de remedial teacher en de afdelingsleider leerlingenzorg. Zij overleggen wekelijks.

De derde lijn

De derde lijn bestaat uit externe specialisten, deze worden ingeschakeld in overleg met ouders en school.
Nieuws
Geslaagden 2023-2024
Verder lezen